Bằng việc sử dụng hoặc duyệt bất kỳ Trang web nào của chúng tôi, bạn xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc với các Điều khoản và điều kiện này cũng như tất cả các điều luật và quy định hiện hành. Nếu không đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và điều kiện này thì bạn không được sử dụng Trang web này. Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Vì vậy, bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để xem lại các Điều khoản và điều kiện này. Bằng việc sử dụng Trang web này (được quy định bên dưới) sau khi chúng tôi đăng bất kỳ thay đổi nào, bạn đồng ý chấp nhận những thay đổi đó, cho dù thực tế bạn đã xem xét những thay đổi đó hay chưa.

QUYỀN RIÊNG TƯ

Vui lòng xem lại Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Chính sách đó cũng chi phối việc bạn truy cập vào Trang web này và được đưa vào các Điều khoản và điều kiện.

NỘI DUNG TRANG WEB

Trang web này (gọi riêng là “Trang web”, cùng với các trang web khác của Công ty gọi chung là “Trang web của Công ty”) là trang web thuộc quyền sở hữu của (hoặc thuộc quyền sở hữu gián tiếp của) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DI TRÚ MỸ và nội dung của Trang web này hoàn toàn do CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN DI TRÚ MỸ quyết định.

SỬ DỤNG TRANG WEB; CÁC GIỚI HẠN

Trang web này và Nội dung của trang web chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Mọi hình thức sử dụng Trang web hoặc Nội dung khác đều bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở hoạt động sửa đổi, xóa bỏ, xóa, truyền tải, xuất bản, phân phối, chuyển đổi proxy, tải lên, đăng, tái phân phối, cấp phép lại, bán, sao chép, tái xuất bản hay bất kỳ hình thức phát tán nào khác không được Công ty hoặc chủ sở hữu cho phép rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được sử dụng bất kỳ kỹ thuật lên khung nào để gửi kèm nhãn hiệu hoặc logo bất kỳ của Công ty cũng như không được sử dụng bất kỳ thẻ meta nào hay văn bản ẩn khác khi chưa được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Bạn không được liên kết tới Trang web khi chưa được chúng tôi đồng ý trước bằng văn bản. Nghiêm cấm sử dụng phần mềm gián điệp, robot cũng như các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự.

Bạn có thể xem và in một bản sao của Nội dung hiển thị trên Trang web và tải xuống một bản sao của bất kỳ Nội dung nào dành riêng cho việc tải xuống, cho mục đích sử dụng cá nhân nhưng bạn không được thay đổi Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn việc xóa bỏ hay chỉnh sửa bất kỳ thông báo bản quyền/quyền sở hữu khác. Khi bạn sao chép hoặc tải tài liệu xuống, các quyền và lợi ích về Nội dung sẽ không được chuyển nhượng cho bạn. Thông tin cung cấp trên Trang web này là miễn phí, chỉ dành cho mục đích thông tin và không tạo nên mối quan hệ kinh doanh hoặc dịch vụ chuyên môn giữa bạn và Công ty chúng tôi.

ỨNG XỬ TRỰC TUYẾN

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp. Bạn không được đăng bài hoặc truyền tải đến hoặc thông qua Trang web các tài liệu bất hợp pháp, có hại, có tính chất đe dọa, lạm dụng, xúc phạm, lăng mạ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, hận thù hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc hình sự theo pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ các nội dung hoặc thông tin liên lạc điện tử dưới mọi hình thức (bao gồm cả hồ sơ, địa chỉ email và thông tin khác của bạn) (1) để đáp ứng bất kỳ điều luật, quy định hoặc yêu cầu nào của chính phủ; (2) nếu việc tiết lộ là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành Trang web; hoặc (3) để bảo vệ quyền hoặc tài sản của Công ty và của bạn.

TÍNH CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Công ty sẽ nỗ lực trong phạm vi hợp lý để cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhưng chúng tôi không đảm bảo mọi thông tin có trên Trang web này đều chính xác, hoàn chỉnh, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi. Đồng thời, chúng tôi cũng không đảm bảo rằng Trang web sẽ không có vi-rút. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trên Trang web này. Mặc dù chúng tôi có thể sửa đổi Nội dung, cải tiến Trang web hoặc sửa bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin kịp thời nhưng sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ thông tin nào không chính xác. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng thông tin được cung cấp trên Trang web này và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn bị mất dữ liệu, mất lợi nhuận hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào khác xuất phát từ việc bạn sử dụng Trang web này.

CÁC LIÊN KẾT TỚI TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Các liên kết trên Trang web này có thể chuyển tới các dịch vụ hoặc trang web không do Công ty kiểm soát hay vận hành. Chúng tôi cung cấp các liên kết này để bạn tiện dùng và tìm thông tin. Chúng tôi không xác thực trang web hoặc dịch vụ nào thông qua liên kết này. Chúng tôi không nhận trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về các trang web hay dịch vụ khác. Bạn tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng mọi trang web hoặc dịch vụ được liên kết qua Trang web này.

TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ BẢO ĐẢM; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

TRANG WEB NÀY VÀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEB ĐƯỢC CÔNG TY CUNG CẤP “THEO NGUYÊN TRẠNG” VÀ “THEO SẴN CÓ” MÀ KHÔNG KÈM THEO BẤT KỲ CAM ĐOAN HAY BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. CÔNG TY TUYÊN BỐ KHƯỚC TỪ MỌI BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở, BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, TÍNH PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, QUYỀN VÀ VIỆC KHÔNG VI PHẠM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ BÊN NÀO VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, MANG TÍNH TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, BỒI THƯỜNG, ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ HOẶC CÁC THIỆT HẠI KHÁC DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, BẤT KỂ ĐÓ LÀ MẤT MÁT DỮ LIỆU, THU NHẬP HOẶC LỢI NHUẬN, MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI TÀI SẢN, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT CHƯƠNG TRÌNH/DỮ LIỆU, PHÁT SINH DO HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY, BẤT KỲ TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT QUA TRANG WEB NÀY, HAY BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG SAO CHÉP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG Ở ĐÓ, BẤT KỂ GIẢ ĐỊNH PHÁP LÝ LÀM CƠ SỞ CHO KHIẾU NẠI, NGAY CẢ KHI CÔNG TY ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÊU TRÊN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO DO BẤT KỲ LỖI, THIẾU SÓT, VI-RÚT, TRÌ HOÃN HAY GIÁN ĐOẠN HOẠT ĐỘNG/DỊCH VỤ NÀO, BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ. CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI NHỮNG MẤT MÁT HOẶC THIỆT HẠI PHÁT SINH DO HOẶC BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB BẤT KỲ CỦA BÊN THỨ BA HOẶC NỘI DUNG CỦA TRANG WEB ĐƯỢC TRUY CẬP THÔNG QUA CÁC LIÊN KẾT TRÊN TRANG WEB NÀY, VIỆC BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ THIẾT BỊ PHẦN MỀM NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY.

Một số điều luật nhất định không cho phép các giới hạn về bảo đảm ngụ ý hoặc trường hợp ngoại trừ hay giới hạn về những thiệt hại nhất định. Nếu những điều luật này áp dụng cho bạn, thì một số hoặc toàn bộ những tuyên bố khước từ, các trường hợp ngoại trừ hoặc giới hạn nêu trên có thể không áp dụng nhưng trách nhiệm pháp lý sẽ được giới hạn ở phạm vi tối đa mà luật pháp cho phép.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ Công ty trước bất kỳ khiếu nại, quyền khởi kiện, đòi hỏi, tổn thất hoặc thiệt hại của bất kỳ bên thứ ba nào (kể cả lệ phí và chi phí thuê luật sư) phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản và điều kiện này, việc bạn sử dụng Trang web hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

KHẮC PHỤC VI PHẠM

Công ty bảo lưu quyền tìm kiếm mọi biện pháp khắc phục có thể theo luật pháp và luật công bình đối với những hành vi vi phạm các Điều khoản và điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền chặn truy cập từ một địa chỉ IP cụ thể.

PHẢN HỒI VÀ NHỮNG ĐỀ XUẤT KHÁC

Tất cả các phản hồi, ý kiến và những đề xuất khác mà bạn gửi thông qua Trang web này sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền và có thể được Công ty sử dụng cho mọi mục đích mà không có nghĩa vụ trả thù lao cho bạn. Tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn cung cấp cho Công ty sẽ được xử lý theo Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi.

CÁC ĐIỀU LUẬT HIỆN HÀNH; KHU VỰC TÀI PHÁN ĐỘC QUYỀN

Trang web này và Nội dung được trình bày chỉ cho mục đích quảng bá các dịch vụ hiện có của Công ty chúng tôi. Bạn chịu trách nhiệm tuân thủ các điều luật của khu vực tài phán mà bạn truy cập Trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không truy cập hay sử dụng thông tin trên Trang web này theo cách vi phạm những điều luật đó. Việc chúng tôi không thực thi bất kỳ quyền nào theo các Điều khoản và điều kiện này sẽ không cấu thành việc chúng tôi khước từ bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào trong các Điều khoản và điều kiện này.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Tuân theo điều khoản sau, mọi khiếu nại hoặc tranh cãi liên quan đến các Điều khoản và điều kiện này hoặc đến Trang web này sẽ do trọng tài giải quyết. Quyết định của trọng tài sẽ ràng buộc các bên. Trong phạm vi tối đa luật hiện hành cho phép, không có điều khoản trọng tài nào được kết hợp với điều khoản trọng tài liên quan đến bên khác tuân theo các Điều khoản và điều kiện này, cho dù thông qua thủ tục trọng tài tập thể hay bằng hình thức khác.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản và điều kiện này được xác định là không hợp lệ hoặc bất khả thi, thì các điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của các Điều khoản và điều kiện này. Bất kể pháp lệnh hoặc điều luật nào trái ngược, thì bất kỳ khiếu nại hay nguyên nhân khởi kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web này hay theo các Điều khoản và điều kiện này phải được nộp trong vòng một (1) năm sau khi khiếu nại hoặc nguyên nhân khởi kiện đó phát sinh, nếu không sẽ bị cấm vĩnh viễn. Tiêu đề của các mục trong những Điều khoản và điều kiện này chỉ để tiện theo dõi.

LIÊN HỆ

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Trang web này, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@saigon-office.com